Αγοραπωλησίες Ακινήτων

Συχνά προβλήματα

  1. Νομιμότητα: Καλό είναι ο έλεγχος νομιμότητας να πραγματοποιείται στα αρχικά στάδια της διαδικασίας μεταβίβασης ακινήτου. Ακόμα και σε περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης δεν έχει πραγματοποιήσει καμία επέμβαση στο ακίνητο, είναι πιθανό να διαπιστωθούν αλλαγές σε σχέση με τα εγκεκριμένα σχέδια αδείας, που χρήζουν «τακτοποίησης».
  2. Συναίνεση συνιδιοκτητών: Προκειμένου για την πραγματοποίηση αγοραπωλησίας/μεταβίβασης ακινήτου, απαιτείται βεβαίωση νομιμότητας, που συχνά προϋποθέτει τακτοποίηση με υπαγωγή σε νόμο αυθαιρέτων. Σε περίπτωση ιδιοκτησιών εξ αδιαιρέτου απαιτείται συναίνεση όλων ή τουλάχιστον μερίδας συνιδιοκτητών, που συχνά αυξάνει σημαντικά τους απαιτούμενους χρόνους περαίωσης της διαδικασίας. 
  3. Δασικά  θέματα – Μη δασικές εκτάσεις: Σ. με το Ν. 4883/2017, προστίθεται στην παρ. 5 του Άρ. 20 του Ν. 3889/2010 ότι επί του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει τη σχετική πράξη του συμβολαιογράφου, αναγράφεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (A΄ 75).
  4. Δασικά  θέματα – Δασικές εκτάσεις: Σ. με το Ν. 4883/2017, το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Μετά την κύρωση του δασικού χάρτη κάθε μεταβίβαση, σύσταση, αλλοίωση και γενικά κάθε μεταβολή των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, στις δασικές εν γένει εκτάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13, που περιλαμβάνονται σε αυτόν, είναι άκυρη και ανίσχυρη, αν δεν συνοδεύεται από σχετικό πιστοποιητικό της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Διεύθυνσης Δασών, με το οποίο βεβαιώνεται ο χαρακτήρας της έκτασης. Το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν εκδίδεται για περιοχές του δασικού χάρτη που δεν περιλαμβάνονται στις δασικές εν γένει εκτάσεις.»
  5. Χώροι Στάθμευσης: Είναι σύνηθες μια οριζόντια ιδιοκτησία (πχ. διαμέρισμα) να διαθέτει ως παράρτημα-παρακολούθημα χώρο στάθμευσης στο ισόγειο της πολυκατοικίας ή στον ακάλυπτο χώρο της. Ο χώρος αυτός είναι οριοθετημένος και διαστασιολογημένος όσον αφορά τα πολεοδομικά και συμβολαιογραφικά έγγραφα, ωστόσο στην πράξη συχνά δεν τηρούνται ούτε οι διαστάσεις, ούτε και η χωροθέτηση. Επειδή μάλιστα κάποιες θέσεις είναι πιο προνομιούχες από άλλες, παρατηρούνται συχνά διενέξεις μεταξύ των ενδιαφερομένων.Είναι σημαντικό να γνωρίζει ο ιδιοκτήτης ποια θέση του ανήκει και να αποφεύγει αυθαίρετες αλλαγές.