ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

περιεχομενα τοπογραφικου διαγραμματοσ

Η ελάχιστη πληροφορία που οφείλει να περιέχει ένα τοπογραφικό διάγραμμα είναι τα όρια της ιδιοκτησίας και η θέση της στο χώρο. Σήμερα, συντάσσονται τοπογραφικά διαγράμματα στο σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87, δίνοντας τη δυνατότητα για άμεσο εντοπισμό της ιδιοκτησίας στο χάρτη.

Η ιδιοκτησία τοποθετείται διοικητικά, δηλαδή εντοπίζεται όσον αφορά τον Καλλικρατικό Δήμο, τη Δημοτική Ενότητα και την Τοπική Κοινότητα στην οποία ανήκει. Απαραίτητο το απόσπασμα 1/5000 της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού για εκτός σχεδίου ακίνητα ή το απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου για τα εντός σχεδίου.

Πραγματοποιείται πολεοδομική έρευνα, αναγράφονται οι ισχύοντες όροι δόμησης, και οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης, σύμφωνα με ΖΟΕ (Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου) / ΣΧΟΟΑΠ (Σχέδια Χωρικής και οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης) / ΓΠΣ (Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια) 

Ο χρόνος δημιουργίας του οικοπέδου, δηλαδή το έτος κατά το οποίο εμφανίστηκε για πρώτη φορά με τη σημερινή του μορφή/έκταση είναι κρίσιμο για τον προσδιορισμό των ισχυόντων όρων δόμησης και άρα της αρτιότητας και οικοδομησιμότητας.

Αναγράφονται και περιγράφονται υποχρεωτικά διέλευση ρεμάτων, διέλευση υπέργειων γραμμών ΔΕΗ, διέλευση υπογείων αγωγών (πχ φυσικού αερίου) και η δασική πληροφορία της περιοχής.

Ειδικά για τα εντός σχεδίου ακίνητα, ερευνάται η εμπλοκή με ζώνες ειδικής προστασίας όπως NATURA, RAMSAR, Καταφύγια άγριας Ζωής κ.ά., όπου τυχόν αλληλεπίδραση θέτει σημαντικούς περιορισμούς ως προς την αξιοποίηση τους.

Ερευνάται και αναγράφεται σε σχετική δήλωση το δασικό καθεστώς του ακινήτου. Για τη χρήση του τοπογραφικού σε έκδοση αδειών και αλλού πρέπει να αποτυπώνεται και ο αριθμός και το είδος των δέντρων εντός της ιδιοκτησίας.

Ακριβής αποτύπωση κτισμάτων, κάθε είδους κατασκευής, μανδροτοίχων, κατασκευών διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και γενικότερα ό,τι περιλαμβάνεται εντός των ορίων της ιδιοκτησίας. 

Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο του τοπογραφικού διαγράμματος, το οποίο και καθορίζει την αξία του ακινήτου, αφού επιβεβαιώνει την ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ του. 

Αφορά τις υποχρεώσεις του ακινήτου σε εισφορά και γη, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό καθεστώς.

ΤΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΩΣ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ.

Η χρησιμότητά του δεν εξαντλείται σε ένα απλό εντοπισμό και επιμέτρηση της ιδιοκτησίας αλλά αποτυπώνει όλα τα στοιχεία που προσδίδουν οικονομική αξία στο ακίνητο, δηλαδή:

  • αν χτίζει και πόσο,
  • τι χτίζει,
  • αν είναι “καθαρό” από οιονδήποτε περιορισμό (δασαρχείο, αρχαιολογία, ΔΕΗ, ζώνες ειδικής προστασίας),
  • αν οφείλει εισφορά σε γη ή χρήμα,  και τελικά,

 

ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥ ΑΞΙΑ.